Miljö & Hållbar IT

Miljö och hållbarhet är en integrerad del av arbetet hos oss

Miljö och hållbarhet
IT-Total verkar i en bransch som har stor påverkan på miljö och människor. En del av den påverkan är positiv i form av teknik som minskar behovet av transporter och resande. Som bransch har vi samtidigt en omfattande negativ miljöpåverkan genom transporter, tillverkning och ett ökande resursutnyttjande. Vi anser att det är viktigt att ta vår del av ansvaret och bidra till att driva utvecklingen framåt både internt och i branschen som helhet. Inte minst inom den del av branschen där vi är verksamma och den del som ökar mest, IT-tjänster som produceras i datahallar, även kallat molntjänster. IT-drifttjänster i molnet sänker inte bara driftskostnaderna och ökar driftssäkerheten utan de minskar företagens miljöpåverkan betydligt jämför med köp av egen hårdvara.

Det krävs stora resurser för att exempelvis tillverka en server. Med en molntjänst får företaget alltid tillgång till exakt den kapacitet som behövs för tillfället och man optimerar utnyttjande av varje server så att ingen server drar ström utan att utföra ett arbete. I en molntjänst delar många kunder på samma infrastruktur, vilket ger leverantören möjlighet att effektivt hantera belastningstoppar för enskilda kunder utan att behöva köpa in servrar som sällan behövs. Molnleverantörer har enorma datacenter och kan från början bygga dem så att de är så energisnåla som möjligt.

Datahallen avgörande för miljön
Majoriteten av IT-tjänster produceras i kunders egna datahallar eller i kommersiella datahallar. Datahallar står för en allt större del av företagens koldioxidutsläpp. Redan idag står dessa verksamheter för drygt två procent av världens utsläpp av koldioxid, enligt analysföretaget Gartner. Det är en siffra som växer i takt med att allt fler lägger ut sin IT-drift och köper it som tjänst. Få kopplar ihop datahallar och miljöarbete. Därför behöver kunder och företag börja ställa högre krav på sina leverantörer.

Stora aktörer inom IT-branschen som gärna vill se sig som miljöledande pratar lite om det, och det beror såklart på att de inte har de mest miljövänliga datahallarna och ibland hellre säljer hårdvara till kunden som är det sämsta miljömässigt istället för IT som tjänst. Men nu är det hög tid att inse detta och att välja en leverantör med minimal miljöpåverkan när man köper sin IT. Det kommer spela en stor roll för hur miljömässigt hållbart företaget är i sin helhet.

Så hur vet man vilken datahall som påverkar miljön minst? Det är förvisso flera faktorer som spelar in. Men de viktigaste handlar om hur energieffektiva de är och hur elen som används produceras. Energieffektivitet är den största avgörande faktorn. Hur stor andel av den energi som datahallen använder går till själva IT-utrustningen och hur stor andel används för sådant som kylning, ventilation och belysning? Här talas det om PUE-tal (Power usage effectiveness).

Ett PUE-tal på 1 anger att all el går till IT-utrustningen, medan ett tal på 2 innebär att bara hälften används för den. Inom branschen anses 1,6–1,7 vara normalt. De leverantörer som siktar på goda miljöprestanda kan komma ner till 1,2 eller ännu lägre. IT-Totals datacenter ligger på 1,07! För vår del använder vi uteslutande förnybar el från energikällor som vattenkraft och vindkraft. Hallen har koppling till lokala fjärrvärmedistributören för att säkra upp leverans av spillenergi. Restvärme från datahallen användas även till att värma upp kontorsbyggnad och ev. tak & parkering. Detta gör troligt vårt datacenter till Sveriges mest miljövänliga datacenter.

Underlätta kundernas val av produkter

Vi vill underlätta för våra kunder att göra medvetna val. Vi har som målsättning att öka andelen miljömärkta produkter i vårt sortiment och vi arbetar kontinuerligt för att förbättra informationen på hemsidan kring vilken påverkan våra produkter har på hälsa, säkerhet och miljö. Vi strävar även efter att minska andelen produkter som innehåller kemikalier som vi vet påverkar miljön och människors hälsa negativt.

Återtag av produkter
Vi strävar efter att förlänga produkternas livslängd genom att uppmana våra kunder att lämna tillbaka dem till oss när de inte har användning för dem längre. I första hand ser vi till så att produkterna återanvänds genom att radera data säkert, rekonditionera dem och sälja dem vidare i begagnat skick. I andra hand ser vi till så att de återvinns miljömässigt.

Peter Wallin Styrelse

Peter Wallin

Affärsutveckling

073- 522 23 84